Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Onze offertes zijn altijd vrijblijvend en binden de verkoper niet. Reizigers, agenten noch om het even wie, kunnen de verkoper niet binden. De verkoper is slechts gebonden na schriftelijke bevestiging van zijnentwege. Aanbiedingen worden steeds gedaan onder oogstvoorbehoud.

2. Monsters zijn ongebonden typemonsters en binden de verkoper niet.

3. Levering: de goederen worden beschouwd als geleverd en aangenomen door de koper, bij het vertrek van de goederen uit de magazijnen van de verkoper of uit elke andere plaats, aangeduid door de verkoper, zelfs indien een prijs franco gerekend wordt. De koper kan zich op die plaatsen steeds laten vertegenwoordigen. De gewichten bij het vertrek zijn bindend.

4. De goederen reizen altijd op risico van de koper.

5.a. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering, zoals hiervoor omschreven, door de koper of zijn vertegenwoordiger gemeld te worden aan de verkoper, bij gebreke waaraan klachten over zichtbare gebreken niet meer ontvankelijk zijn.

b. Verborgen gebreken dienen binnen de 48 uur na de vaststelling ervan telegrafisch of per aangetekende brief kenbaar gemaakt te worden aan de verkoper. Deze klachten zijn niet meer ontvankelijk na verwerking der koopwaar.

c. De verkoper heeft steeds het recht de gebrekkige koopwaar te vervangen, waardoor ieder recht op verdere schadevergoeding van rechtswege vervalt in hoofde van de koper.

d. De verantwoordelijkheid van de verkoper, zowel voor zichtbare als onzichtbare gebreken, kan nooit groter zijn dan een bedrag gelijk aan het factuurbedrag.

e. De koper mag de koopwaar slechts terugsturen naar de verkoper mits de toestemming van deze laatste. Deze toestemming van terugzending sluit geen enkele erkenning van verantwoordelijkheid in van de verkoper. De kosten van terugzending zijn ten laste van de koper, behalve wanneer de koper het gebrek in de koopwaar deugdelijk bewijst.

6. De overeenstemmende uitvoering wordt alleen gewaarborgd, mits de gebruikelijke afwijkingen, en onder meer de kleurafwijking, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

7. Leveringstermijnen worden steeds enkel bij benadering opgegeven. Het overschrijden van deze termijnen doet in hoofde van de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaan. Bij overschrijding van uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen kan de koper de ontbinding van de overeenkomst slechts eisen, 15 dagen na uitdrukkelijke aanmaning van de verkoper en zonder enig ander recht dan ontbinding van de overeenkomst op zichzelf.

8. Oorlog, oproer, stakingen, rampen, weersomstandigheden, ongevallen, teeltmislukkingen en alle oorzaken, die tot gevolg mochten hebben, de bevoorrading, de productie en/of transportmiddelen van de verkoper te belemmeren, zijn zondermeer gevallen van overmacht, die vertraging of schorsing der leveringstermijnen of zelfs gehele of gedeeltelijke schorsing of verbreking van de overeenkomst wettigen, zonder dat de koper zijn bestelling mag annuleren of welke schadevergoeding ook, mag vragen.

9. De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's.

10. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verkoper. Tenzij anders vermeld op de factuur. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een rente van 12% per jaar vanaf deze vervaldag. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10%, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De verkoper kan steeds, ook na de bestelling, eisen dat de koper een voldoende waarborg, gaande tot het volledig factuurbedrag, verstrekt aan de verkoper vooraleer deze laatste tot levering verplicht is.'

Het aanvaarden van wissels of het toekennen van uitstel van betaling, geeft aan de verkoper het recht iedere verdere levering of verkoopsorder te schorsen of te annuleren, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de koper. Hetzelfde recht geldt voor de verkoper in geval van wanbetaling door de koper. Zo de koper een gebrekkige levering inroept, kan hij slechts zijn betalingsplicht schorsen, mits uitdrukkelijk akkoord van de verkoper. Wanbetaling veroorzaakt verlies van eindejaarskorting alsmede van alle andere eventueel toegestane kortingen en premies.

11. Indien de muntpariteit wordt gewijzigd ten opzichte van de Euro, behoudt de verkoper zich het recht voor het verschil in muntpariteit in rekening te brengen.

12. De deponent verzaakt aan alle rechtsmiddelen, welke hij volgens het burgerlijk wetboek zou kunnen laten gelden ten overstaan van N.V. Horafrost uit hoofde van de totale of gedeeltelijke vernieling, van de verdwijning of van de beschadiging van de goederen, gedeponeerd in de inrichtingen van de bovenvermelde vennootschap, welke ook de oorzaak van deze gebeurtenis zou kunnen zijn en onder meer in geval van brand, ontploffing of onderbreking van koude. De deponent verklaart te weten dat de door hem gedeponeerde waren door de N.V. Horafrost niet verzekerd zijn, voor welke oorzaak ook. De deponent verklaart tevens te verzaken aan alle rechtsmiddelen tegen N.V. Horafrost aangaande de kwaliteit van de goederen bij het uithalen ervan, gezien deze goederen niet nagezien worden bij het aankomst.

13. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.